www.kapukluk.com
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว ) รับตรงประจําปีการศึกษา 2557 โครงการ “โควตาจังหวัดนครนายก”

ข่าวดีเด็กนครนายก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจําปีการศึกษา 2557 โครงการ “โควตาจังหวัดนครนายก” จำนวน 7 คณะ 26 สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะของผูู้มีสิทธิ์สมัคร
ต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ และต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยูู่ในโรงเรียนในจังหวัดนครนายกไม่น้อยกว่า1ปีการศึกษานับถึงวันสมัคร

รับสมัคร 28 พฤษภาคม 2556 - 23 กรกฎาคม 2556 ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.admission.swu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 
www.kapukluk.com