www.kapukluk.com
 
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.1
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1

ชุด 1

advertisement

เลือกคำตอบ
ข้อที่ 1. คำวำ เละ มีสระเหมือนกับคำใด

ก. เก
ข. บัว
ค. เกอ
ข้อที่ 2. ตัวเลขใดออกเสียงเป็นสระสั้น

ก. หนึ่ง
ข. สอง
ค. สาม

ข้อที่ 3. “ปลูกฝ้_ย” ควรเติมสระใด

ก. เ
ข. า
ค. แ

ข้อที่ 4. “นกมีปีก ปลามี.......” ควรเติมสระ ี ในข้อใด

ก. ซีก
ข. ตีน
ค. ครีบ
ข้อที่ 5. คำว่า "น้า" คล้องจองกับคำใด

ก. ปู่
ข. น้อง
ค. ป้า

ข้อที่ 6. คำว่า "แกง" "แพง" มีสระใดเหมือนกัน

ก. แ
ข. เ
ค. า

ข้อที่ 7. สระใดออกเสียงยาว

ก. โ
ข. ิ
ค. ึ

ข้อที่ 8. คำใดมีสระ า มากที่สุด

ก. เจ้าฟ้าชาวสยาม
ข. นกปากห่าง
ค. กบในกะลาครอบ

ข้อที่ 9. คำใดที่มีสระ ิ แล้วหมายถึงสัตว์

ก. ปิง
ข. ขิง
ค. หิ้ง
ข้อที่ 10. คำใดมีสระมากที่สุด

ก. นกกาเหว่า
ข. เสียงไก่ขัน
ค. กบนอกกะลา

advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม