www.kapukluk.com
 
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.1
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1

ชุด 1

เลือกคำตอบ
ข้อ 1. จากรูปด้านล่างมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก

ก. 7 ดอก
ข. ๘ ดอก
ค. เก้าดอก
ข้อ 2. จำนวน สี่ เขียนแสดงด้วยตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทยได้อย่างไร

ก. 1 ๑
ข. 3 ๓
ค. 4 ๔

ข้อ 3. ข้อใดถูกต้อง

ก. 9 มากกว่า 3 แต่น้อยกว่า 8
ข. 2 น้อยกว่า 5 แต่มากกว่า 1
ค. 6 มากกว่า 7 แต่น้อยกว่า 10

ข้อ 4. ข้อใดเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง

ก. 7 9 6 10 5
ข. 1 4 0 9 3
ค. 3 4 5 6 7
ข้อ 5. จากรูปด้านล่าง จงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและหาผลบวกได้ตรงกับข้อใด

ก. ประโยคสัญลักษณ์ 3 + 4 = 7
ข. ประโยคสัญลักษณ์ 3 + 5 = 8
ค. ประโยคสัญลักษณ์ 4 + 3 = 9

ข้อ 6. 2 + 6 = 6 + _______ ควรเติมตัวเลขใดลงในช่องว่าง

ก. 0
ข. 1
ค. 2

ข้อ 7. _______ + 7 = 7 ควรเติมตัวเลขใดลงในช่องว่าง

ก. 0
ข. 1
ค. 2

ข้อ 8. แม่ซื้อจานสีขาว 3 ใบ ซื้อจานสีชมพู 5 ใบ แม่ซื้อจานรวมกี่ใบ

จากโจทย์ปัญหา ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. แม่ซื้อจานรวม 8 ใบ
ข. แม่ซื้อจานสีชมพูมากกว่าจานสีขาว
ค. แม่ซื้อจานสีขาวมากกว่าจานสีชมพู

ข้อ 9. จากรูปด้านล่าง เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบและหาผลลบได้ตรงกับข้อใด

ก. ประโยคสัญลักษณ์ 4 – 2 = 2
ข. ประโยคสัญลักษณ์ 6 – 4 = 2
ค. ประโยคสัญลักษณ์ 6 – 2 = 4
ข้อ 10. 9 – 0 = _______ ผลลบในช่องว่างคือข้อใด

ก. 0
ข. 9
ค. 8

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม