www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำทุกคำ

ก. ชุน ฉุน ทุน
ข. พัด ผัด ฟัด
ค. ค้า ฟ้า ม้า
ง. จ้า ปลา มุม

ข้อ 2. จากข้อความด้านล่าง ข้อใดเป็นอาหารที่ได้จากน้ำ

ก. ผักตำลึง
ข. ผักกระเฉด
ค. ผักคะน้า
ง. นก

ข้อ 3. จากข้อความในข้อ 2 เพราะอะไรแหล่งน้ำจึงสกปรกและมีขยะมากมาย
ก. ฝนไม่ตก
ข. น้ำในลำคลองมีน้อย
ค. ขยะมีมาก
ง. มนุษย์ทิ้งสิ่งสกปรกลงในน้ำ

ข้อ 4. จากข้อความในข้อ 2 ข้อใดเป็นการเล่นสนุกกับน้ำ
ก. การว่ายน้ำ
ข. การดื่มน้ำ
ค. การนั่งเรือ
ง. การอาบน้ำ

ข้อ 5. จากข้อความในข้อ 2 คำว่า ธรรมชาติ อ่านว่าอย่างไร
ก. ทำ – ชาด
ข. ทำ – มะ – ชาด
ค. ทำ – มา - ชาด
ง. ธรรม-มา-ชาด

ข้อ 6. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง

ก. สุวรรณ อ่านว่า สุ – วัน
ข. ทฤษฎี อ่านว่า ทริด – สะ – ดี
ค. อิทธิฤทธิ์ อ่านว่า อิด – ทิ – ริด
ง. ประพฤติ อ่านว่า ประ – พริ – ติ

ข้อ 7. “สุนัขเป็น _______ เลี้ยงที่ซื่อ _______” ควรเติมข้อใด

ก. สัตย์ สัตว์
ข. สัด สัต
ค. สัตว์ สัตย์
ง. สัต ศัต

เด็กหญิงแหวนหนูไม่เคยเหงา
มีหมูในเล้าหลายตัวด้วยกัน
ทำมาหากินทุกวัน
ไม่มีคนหยันบ้านหรูหราเอย

ข้อ 8. จากข้อความด้านบน มีคำที่มีอักษรนำกี่คำ

ก. 7 คำ
ข. 8 คำ
ค. 9 คำ
ง. 10 คำ

ข้อ 9. จากข้อความในข้อที่ 8 คำว่า หรูหรา อ่านว่าอย่างไร

ก. หะ – รู – หะ – รา
ข. หะ – หรู – หะ – หรา
ค. หรู – รา
ง. หรู – หรา

ข้อ 10. ข้อใดเขียนถูกทุกคำ

ก. โจรสลัด บันลือ วรรคตอน
ข. บรรดาล คะมำ อันตะราย
ค. ประหลาด บรรทัด มะหัศจรรย์
ง. บันดาน บันเธิง บรรณได

advertisement