www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.4

ชุดชุด 5

เลือกคำตอบ

จากข้อความต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 1-3

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบสะดือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งสาเหตุที่ต้องฉีดวัคซีนรอบสะดือ เพราะเป็นบริเวณที่มีพื้นที่มากและไม่เกิดการอักเสบได้ง่าย แต่ปัจจุบันไม่มีการฉีดวัคซีนรอบสะดือแล้ว เพราะได้มีการคิดค้นวัคซีนขึ้นมาใหม่ ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่หัวไหล่แทน

ข้อ 1. ข้อความนี้จัดอยู่ในประเภทใด

ก. แนะนำ
ข. ตำหนิติเตียน
ค. สั่งสอน
ง. ให้ความรู้

ข้อ 2. ข้อใดคือใจความสำคัญของข้อความนี้

ก. การรักษาโรคพิษสุนัขบ้าต้องฉีดวัคซีนรอบสะดือ
ข. การรักษาโรคพิษสุนัขบ้าฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่หัวไหล่แทน
ค. การรักษาบริเวณรอบสะดือไม่เกิดการอักเสบได้ง่าย
ง. การรักษาบริเวณรอบสะดือมีพื้นที่มาก

ข้อ 3. ข้อความนี้ ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอย่างไร

ก. การฉีดวัคซีนรอบสะดือ
ข. การคิดค้นวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
ค. การรักษาโรคพิษสุนัขบ้า
ง. การยกเลิกการฉีดวัคซีนรอบสะดือ

ข้อ 4. ข้อใด คือความหมายของคำว่า เฮือน

ก. ห้อง
ข. เพื่อน
ค. บ้าน
ง. ลาน

ข้อ 5. อักษรนำในข้อใดอ่านผิด

ก. ขยับ อ่านว่า ขะ – หยับ
ข. จมูก อ่านว่า จะ – มูก
ค. ฉลาม อ่านว่า ฉะ – หลาม
ง. ตลาด อ่านว่า ตะ – หลาด

ข้อ 6. ข้อใดคือความหมายของคำพังเพยช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม

ก. เข้าใจความจริงของโลก
ข. ความลับไม่มีในโลก
ค. คิดก่อนลงมือทำ
ง. ความใจเย็น และความรอบคอบทำให้เกิดความสำเร็จ

ข้อ 7. ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการใช้ห้องสมุด

ก. ห้ามคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
ข. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ค. ห้ามนำอาหาร หรือเครื่องดื่มเข้าไปในห้องสมุด
ง. เปิดหนังสือแรงๆ และฉีกเฉพาะหน้าที่สวยงาม

ข้อ 8. ข้อใดไม่ใช่อักษรนำ

ก. กลอง
ข. ตลก
ค. ฉลอง
ง. ถลำ

ข้อ 9. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำทั้งหมด

ก. พลอง, คลาด, ตลาด
ข. แปรปรวน, หลบ, ขวิด
ค. กลับกลาย, กว้างขวาง, ขรุขระ
ง. หลบหลีก, กลางแปลง, ครอบคลุม

ข้อ 10. หากพระสงฆ์ป่วยจะใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร

ก. มรณภาพ
ข. อาพาธ
ค. ประพาส
ง. สัมภาษณ์


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม