www.kapukluk.com
 
advertisement
 

เหรียญบาทผลิตมาจากอะไร

คำตอบ: เหล็กชุบนิเกิลหนา
 
เหรียญบาท เป็นสกุลเงินของประเทศไทยที่มีการผลิตออกมาใช้เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ซึ่งมีการพัฒนาการผลิตเหรียญให้มีรูปร่างเหมาะสม และง่ายต่อการใช้ง่ายจนถึงปัจจุบันมีลักษณะเป็นวงกลม น้ำหนักเหรียญขนาด 3.00 กรัม เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร ด้านหน้าเป็นรูปพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนด้านหลังเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยปรับเปลี่ยนตามพระชนมายุปัจจุบัน ด้านขอบมีรอยยักต่อเนื่องทั่ววงเพื่อให้สังเกตได้ว่าเป็นเหรียญบาท แตกต่างจากรอยยักของเหรียญราคาอื่นๆ

ทั้งนี้ การผลิตเหรียญเพื่อใช้เป็นเงินตามกฎหมายของแต่ละประเทศมักคำนึงถึงต้นทุนของวัสดุที่นำมาผลิต โดยต้องมีการเลือกใช้วัสดุที่มีราคาต้นทุนต่อเหรียญให้ต่ำกว่าราคาของเหรียญนั้นๆเป็นสำคัญ เพราะสินแร่ที่นำมาผลิตมักมีราคาที่ผันผวนได้ตลอดเวลา